Cenník

Advokát poskytuje právne služby za odmenu. Advokát má právo požadovať primeraný preddavok.

Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Odmena advokáta sa určuje na základe vzájomnej dohody advokáta s klientom ( tzv. zmluvná odmena). Ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena. Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako
a) hodinová odmena ( podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci),
b) paušálna odmena (paušálnou sumou),
c) podielová odmena (podielom na hodnote veci),
d) tarifná odmena (dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny).

Podrobnosti o výške odmeny advokátov a spôsobe jej určenia ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.