Pracovné právo

  • právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
  • zastupovanie pred súdmi v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu a iných pracovnoprávnych sporoch,
  • vypracovanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv, výpovedí, okamžitého skončenia pracovného pomeru, dohôd o skončení pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti,