Správne právo

  • spisovanie a podávanie správnych žalôb, žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy, žalôb proti nečinnosti orgánu verejnej správy, žalôb proti inému zásahu orgánu verejnej správy (správne súdnictvo),
  • zastupovanie v osobitných správnych konaniach, najmä v katastrálnom konaní, v priestupkovom konaní, v konaniach o nároku na úrazové/sociálne/nemocenské dávky, v stavebnom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy,
  • podávanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
  • zakladanie občianskych združení.