Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi advokátom a právnikom?

Právnik je absolvent vysokoškolského štúdia v odbore právo. Advokát po ukončení vysokoškolského vzdelania v odbore právo pokračuje vo vykonávaní advokátskej praxe, je povinný splniť podmienky ktoré vyžaduje Slovenská advokátska komora, aby mohol byť zapísaný do zoznamu advokátov a kvalifikovane vykonávať povolanie advokácie. Súčasťou podmienok je niekoľkoročná advokátska prax ( momentálne najmenej 3 ročná prax) v advokátskej kancelárii ( započítava sa aj iná právna prax), účasť na povinných školeniach, vedenie výkazov praxe, bezúhonnosť, spoľahlivosť atď. Po splnení podmienok, po úspešnom vykonaní advokátskych skúšok a po zložení sľubu advokát získa licenciu na poskytovanie právnych služieb. Len vyškolený advokát s osvedčením môže poskytovať právne služby a právne poradenstvo na území Slovenskej republiky. Navyše advokát je povinne poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Čo je advokácia?

Advokácia sa riadi zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poslaním advokácie je pomáhať uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

Na akú odmenu má advokát nárok?

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Podrobnosti ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Môže advokát odmietnuť poskytovanie právnych služieb?

Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak
a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada,
b) sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť,
c) protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,
d) informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť,
e) vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.
Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory. Ďalej, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu.

Môže advokát prezradiť súkromné záležitosti s ktorými sa mu klient zdôverí?

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Výnimky sú stanovené zákonom.

Čo je slovenská advokátska komora?

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov a stanovuje podmienky pre výkon advokácie na území Slovenskej republiky. Predsedom Slovenskej advokátskej komory je JUDr. Tomáš Borec.
Komora sídli na adrese:
Kolárska 4
813 42 Bratislava
Tel: 421/2 204 227 42
Fax: 421/2 52 96 15 54
e-mail: office@sak.sk