Osobný profil

Lucia Bakošová
Lucia Bakošová
advokát Rožňava
Lucia Bakošová osvedčenie

JUDr. Lucia Bakošová získala odborné znalosti v oblasti práva počas vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v r. 2007-2012. Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo úspešne ukončila promóciami v r. 2012.

V roku 2013 úspešne obhájila rigoróznu prácu a zložila rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, čím nadobudla titul JUDr.

Od r. 2013 – 2014 vykonávala advokátsku koncipientskú prax v advokátskej kancelárii JUDr. Ladislava Csákóa so sídlom v Rožňave, ktorá sa zameriava predovšetkým na oblasť trestného práva, ale aj občianskeho a rodinného práva.

Následne pokračovala vo svojej advokátskej praxi koncipientky a od r. 2014 – 2018 pôsobila v advokátskej kancelárii JUDr. Ondreja Lučivjanského so sídlom v Košiciach, ktorá sa zameriava najmä na občianske právo a obchodné právo.

V r. 2016 – 2018 sa po vykonaní mediátorských skúšok popri advokátskej praxi venovala mediácii – mimosúdnemu riešeniu sporov. Mediáciu vykonávala pod evidenčným č. 1360, s príslušnosťou Okresného súdu Košice I.

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok v r. 2018 je JUDr. Lucia Bakošová zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 7736.

Od 1.1.2019 poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky ako samostatná advokátka.

Pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie je advokátka poistená v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.