RODINNÉ PRÁVO

Problematika rodinného práva je špecifickou oblasťou z dôvodu nevyhnutnosti osobitného prístupu.

  • právne zastupovanie v rozvodových konaniach, vrátane prípravy návrhu,
  • zastupovanie v konaniach o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností ( výživné na maloleté deti, starostlivosť o maloletých, striedavá starostlivosť, úprava styku s maloletým dieťaťom a pod.),
  • zastupovanie pri určovaní a vymáhaní výživného na maloleté deti aj plnoleté osoby,
  • spisovanie rodičovských dohôd,
  • zastupovanie v konaniach o určenie alebo zapretie otcovstva,
  • úprava styku s blízkymi osobami,
  • ostatné vyživovacie povinnosť –  manželské výživné, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.