Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

Majoritnou oblasťou poskytovania právnych služieb je zameranie na oblasť práva nehnuteľností vrátane problematiky pozemkového práva, pričom klienti vybavia všetko pod jednou strechou:

  • právne poradenstvo vrátane spísania zmluvy o prevode nehnuteľnosti,
  • zistenie totožnosti účastníkov zmluvy, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody,
  • autorizácia zmluvy pripojením doložky o autorizácii,
  • vyhotovenie návrhu na vklad a zabezpečenie jeho doručenia príslušnému katastrálnemu odboru vrátane listiny o právnom úkone a príloh,
  • elektronická komunikácia s príslušným katastrálnym odborom,
  • zaručená konverzia dokumentov s osvedčovacou doložkou,
  • znížené správne poplatky aj o viac ako 50%.