Obchodné právo

V rámci obchodného práva zabezpečujeme komplexnú právnu agendu obchodných spoločností od založenia až po likvidáciu.

  • zakladanie obchodných spoločností ( v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., j.s.a.,) a družstva,
  • príprava dokumentov v súvislosti so zmenami v obchodných spoločnostiach ( najmä zmeny predmetu podnikania, sídla, konateľov, spoločníkov, prevody obchodných podielov, zvyšovanie/znižovanie základného imania atď.),
  • príprava a vypracovanie dokumentov z valného zhromaždenia,
  • vypracovanie a revízia všetkých typov obchodných zmlúv,
  • zastupovanie pred súdmi, registrovými súdmi, živnostenskými a daňovými úradmi,
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, osobný bankrot,
  • ochrana pred nekalosúťažným konaním,
  • elektronická komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej správy,
  • znížené správne poplatky o 50%