Občianske právo

Právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva tvorí jednu z hlavných oblastí pôsobenia advokátskej kancelárie. V rámci občianskeho práva poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

 • vlastnícke práva ( podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ),
 • ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy,
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – zrušenie BSM počas manželstva, vyporiadanie BSM, zúženie alebo rozšírenie rozsahu BSM,
 • ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské práva, reklamácie, spotrebiteľské úvery a pod.,
 • vecné bremená in rem a in personam– právo prechodu, právo doživotného užívania nehnuteľnosti
 • bezdôvodné obohatenie,
 • riešenie susedských vzťahov,
 • zodpovednosť za škodu,
 • náhrada škody na zdraví ( bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia),
 • zastupovanie v dedičskom konaní (odmietnutie dedičstva, spisovanie závetov, listina o vydedení atď.),
 • zastupovanie v exekučnom konaní ( podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, odklad exekúcie, zastavenie exekúcie atď.),
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania,
 • spisovanie žalôb a iných podaní,
 • právne zastupovanie v súdnych konaniach a pred orgánmi štátnej správy  ( zastúpenie pred súdom prvej inštancie, v odvolacích a v dovolacích konaniach )
 • právne poradenstvo, právne rozbory, spisovanie a pripomienkovanie všetkých zmluvných typov – najmä zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv a iných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka,
 • komplexný právny servis týkajúci sa nehnuteľností vrátane autorizácie,
 • zastupovanie v upomínacom konaní, pri podávaní návrhu na vydanie platobného rozkazu, spory o peňažných nárokoch.
 • zastupovanie pred Ústavným súdom,