Trestné právo

Právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených, obžalovaných, poškodených, zastupovanie v trestnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach pred súdmi, a to od vznesenia obvinenia až po rozhodovanie pred súdom.

  • obhajoba obvinených/obžalovaných vo všetkých štádiách trestného konania
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nárokov na náhradu škody v trestnom konaní (adhézne konanie)
  • právne poradenstvo, vypracovávanie písomných podaní, trestných oznámení, žiadostí, vyjadrení, návrhov,
  • obhajoba obvinených vo výkone väzby
  • obhajoba v prípravnom konaní, účasť na vyšetrovacích úkonoch pred OČTK, obhajoba v konaní pred súdmi, na hlavnom pojednávaní, na verejných a neverejných zasadnutiach,
  • obhajoba v konaniach proti mladistvým, v konaniach proti ušlému, v konaniach o dohode o vine a treste
  • podávanie opravných prostriedkov ( odvolania voči rozsudkom, odpory voči trestným rozkazom, podávanie sťažností proti uzneseniu o vznesení obvinenie/ proti uzneseniu o vzatí do väzby a pod.,)
  • podávanie mimoriadnych opravných prostriedkov ( zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, dovolanie, obnova konania)