Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Advokátska kancelária ponúka rýchle a spoľahlivé riešenie zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra Slovenskej republiky vrátane

 • právneho poradenstva o konečnom užívateľovi výhod,
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie a elektronický zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra SR,
 • zaslanie potvrdenia o vykonaní zápisu do OR SR.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa vzťahuje na všetky právnické osoby zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Všetky existujúce obchodné spoločnosti sú povinné dodatočne zapísať do obchodného registra SR údaje o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 31.12.2019. Za nedodržanie lehoty alebo pre uvedenie nesprávnych resp. neúplných identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod registrový súd uloží pokutu až do výšky 3310,- €.

Nová povinnosť bola zavedená zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, najmä:

 1. Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, fyzická osoba, ktorá
  – má najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní
  – má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe,
  – ovláda právnickú osobu iným spôsobom.
  – má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby,
 2. Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 3. Ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
  – je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku,
  – má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena,
  – je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
  – je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, resp. osoby, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
 4. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu;
 5. Aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Do obchodného registra sa zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:
meno, priezvisko,
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátna príslušnosť,
druh a číslo dokladu totožnosti,
údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú na osobitnom tlačive ustanovenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.  178/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.  Lehota na zápis do obchodného registra je 2 pracovné dni od doručenia návrhu na zápis. Zápis prebieha bez súdneho poplatku.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Zápis konečného užívateľa do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo sa týka rozdielu medzi zápisom konečného užívateľa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ide o povinnosť ktorá sa týka len niektorých spoločností presne vymedzených v zákone. Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa týka takmer každej právnickej osoby, pričom podmienkou je že, nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Použité právne predpisy:
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov